દિલ્હી 6.6 21.6
મુંબઈ 25 35
ચેન્નાઈ 23 31.5
કોલકાત્તા 15 22
અમદાવાદ 8.4 26.4
વડોદરા 11.6 26.7
સૂરત 14.0 27.6
રાજકોટ 10.8 27.7
ભૂજ 13.8 29.1
ડીસા 9.7 27.0
ભાવનગર 11.9 26.8
સુરેન્દ્રનગર 12.5 27.3
પોરબંદર 10.4 30.0