સભ્યપદ માટે લોગ ઈન વિભાગ :

Login:
Password:
 
 

અમારાં સભ્યો માટે નવું ઓનલાઈન વર્ચુઅલ ઈ-મેગેઝિન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે જેમાંથી તેઓ અમારું સમગ્ર મેગેઝિન ઓનલાઈન વાંચી શકે છે.

આખું મેગેઝિન પીડીએફ (કોમ્પ્રેસ્ડ - ઝીપ ફોર્મેટમાં) ડાઉનલોડ કરી શકાય છે જે માત્ર અમારા સભ્ય જ ઓફ્ફલાઈન રીડિંગ માટે એક્સેસ કરી શકે છે.

ચિત્રલેખા દ્વારા આયોજિત પસંદગીના કાર્યક્રમોમાં અમારા સભ્યને મેઈલ દ્વારા આમંત્રણ મોકલવામાં આવે છે.

અમારા એક્સક્લુઝિવ સભ્યો માટે ભવિષ્યમાં પણ બીજાં ઘણાં લાભો મળવાની ધારણા છે.