કાચબાઓ સાથે કબૂતરની ખેલગમ્મત…

0
3986
હૈદરાબાદના એક બગીચામાં એક કબૂતર કાચબાઓની સાથે રમતું જોવા મળ્યું હતું તે વેળાની તસવીર.