બોલીવિયામાં ડકાર રેલી…

0
1019
બોલીવિયાના લા પેઝમાં 2018 ડકાર રેલી રેસ સ્ટેજ-6માં કતરના નાસર અલ-અતીયાહ અને ફ્રાન્સના એડ્રીયન વાન બેવરેન સહિત અનેક સાહસિક રેલિસ્ટોએ ભાગ લીધો હતો.