એમેઝોન ઈન્ડિયા ફેશન વીક…

0
3994
નવી દિલ્હીમાં યોજાઈ ગયેલા એમેઝોન ઈન્ડિયા ફેશન વીકમાં ફેશન ડિઝાઈનર નમ્રતા જોશીપુરાએ ડિઝાઈન કરેલાં વસ્ત્રોમાં સજ્જ થયેલી રેમ્પ વોક કરતી મોડેલ્સ.