મહારાષ્ટ્રના વિદ્યાર્થીઓ દિલ્હીમાં શિક્ષણ પ્રધાન જાવડેકરને મળ્યા

0
870

 

મહારાષ્ટ્રના વિદ્યાર્થીઓ 29 ઓગસ્ટ, બુધવારે નવી દિલ્હીમાં કેન્દ્રના માનવ સંસાધન વિકાસ ખાતાના પ્રધાન પ્રકાશ જાવડેકરને મળ્યા હતા.