મિસ ઈન્ડિયા 2018 સબ-કોન્ટેસ્ટ સેરેમની…

0
1278
Miss World 2016 Stephanie Del Valle
મુંબઈમાં યોજવામાં આવેલી કલર્સ ફેમિના મિસ ઈન્ડિયા 2018 સબ-કોન્ટેસ્ટ સેરેમની ખાતે મિસ વર્લ્ડ-2016 સ્ટીફેની ડેલ વોલ ઉપસ્થિત રહી હતી તે વેળાની તસવીરો.

Miss World 2016 Stephanie Del Valle Miss World 2016 Stephanie Del Valle Miss World 2016 Stephanie Del Valle