કોલકાતામાં કલા-હસ્તકારીગરી મેળો…

0
2251
કોલકાતામાં શરૂ થયેલા ત્રણ દિવસીય કલા અને હસ્તકારીગરીના મેળામાં 7 મે, સોમવારે એક કારીગર પોતાની કળાનું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે.