અમદાવાદઃ બેઠા ગરબા

0
1639

અમદાવાદના હાટકેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલ આઈ શ્રી ખોડિયાર મંદિર(વાવ)માં વર્ષોથી બેઠા ગરબા થાય છે. વૃદ્ધો ગરબા ન ગાઈ શકે જેથી તેઓ બેઠા ગરબા ગાઈને શક્તિની ભક્તિ કરે છે, તેમ આ વર્ષે પણ વૃધ્ધાઓ બેઠા ગરબા ગાયા હતા, અને માતાજીની ભક્તિ કરી હતી.