બપોરે 1 વાગ્યા સુધીમાં મતદાનની સરેરાશ ટકાવારી 39.85% રહી

0
103