અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે આ વખતે અમે તંત્રીનો વિડિયો મેસેજ ( From the Editor ) આપી શક્યા નથી
ચિત્રલેખા ૧૩ જૂન,૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૬ જૂન,૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૩૦ મે ૨૦૧૬
ચિત્રલેખા ૨૩ મે ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૧૬ મે ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૯ મે ૨૦૧૬
ચિત્રલેખા ૨ મે ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૨૫ એપ્રિલ ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૧૮ એપ્રિલ ૨૦૧૬
ચિત્રલેખા ૧૧ એપ્રિલ ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૪ એપ્રિલ ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૨૮ માર્ચ ૨૦૧૬
ચિત્રલેખા ૨૧ માર્ચ ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૧૪ માર્ચ ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૭ માર્ચ ૨૦૧૬
ચિત્રલેખા ૨૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા 1૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬
ચિત્રલેખા ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા 1 ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬
ચિત્રલેખા ૧૮ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ ચિત્રલેખા ૪ જાન્યુઆરી ૨૦૧૬
ચિત્રલેખા ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૩૦ નવેંબર ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧૬ નવેંબર ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૯ નવેંબર ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨ નવેંબર ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૧૯ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨૮ સપ્ટેંબર ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૨૧ સપ્ટેંબર ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧૪ સપ્ટેંબર ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૭ સપ્ટેંબર ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૩૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨૪ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨૭ જુલાઈ, ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૨૦ જુલાઈ, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧૩ જુલાઈ, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૬ જુલાઈ, ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૨૯ જૂન, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨૨ જૂન, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧૫ જૂન, ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૮ જૂન, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧ જૂન, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨૫ મે, ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૧૧ મે, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૪ મે ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨૭ એપ્રિલ, ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૨૦ એપ્રિલ, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧૩ એપ્રિલ, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૬ એપ્રિલ, ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૩૦ માર્ચ, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨૩ માર્ચ, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧૬ માર્ચ, ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૯ માર્ચ, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨ માર્ચ, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૧૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૯ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૨૬ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧૯ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૧૨ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૫
ચિત્રલેખા ૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૫ ચિત્રલેખા ૨૯ ડિસેંબર, ૨૦૧૪ ચિત્રલેખા ૨૨ ડિસેંબર, ૨૦૧૪
ચિત્રલેખા ૧૫ ડિસેંબર ૨૦૧૪ ચિત્રલેખા ૮ ડિસેંબર ૨૦૧૪ ચિત્રલેખા ૧ ડિસેંબર ૨૦૧૪
ચિત્રલેખા ૨૪ નવેંબર ૨૦૧૪ ચિત્રલેખા ૧૭ નવેંબર ૨૦૧૪ ચિત્રલેખા ૧૦ નવેંબર ૨૦૧૪
ચિત્રલેખા ૨૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪ ચિત્રલેખા ૨૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪ ચિત્રલેખા ૧૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪
ચિત્રલેખા ૬ ઓક્ટોબર ૨૦૧૪ ચિત્રલેખા ૨૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ ચિત્રલેખા ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪
ચિત્રલેખા ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૪ ચિત્રલેખા ૮ સપ્ટેંબર, ૨૦૧૪ ચિત્રલેખા ૧ સપ્ટેંબર, ૨૦૧૪